ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

 

(Το πρόγραμμα με μια ματιά)

 

Έχει ανακοινωθεί και αναμένεται στις αμέσως επόμενες ημέρες η προκήρυξη του προγράμματος ενίσχυσης των επιχειρήσεων εστίασης που επλήγησαν από την εφαρμογή των μέτρων προστασίας από τον COVID 19.

 

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη των επιχειρήσεων για την αγορά των πρώτων υλών που θα απαιτηθούν κατά τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

 

 

 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στη δράση εντάσσονται επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στην εστίαση.

 

Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

 

Ειδικότερα, τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:

 1. Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
 2. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
 3. Οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.
 4. Οι επιχειρήσεις που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.
 5. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

 

 1. ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ένταση της ενίσχυσης προσδιορίζεται σε 100% ενώ το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.

 

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

 

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων θα έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 31/07/2021, προκειμένου να μπορέσουν να ενταθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις.

 

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης.

 

 1. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021. 

 

Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.

 

Επισημαίνεται ότι:

 1. Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.
 2. Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το ποσό της δημόσιας Χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται.