ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΥΔΑΤΟΣ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2014-2020.

 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίστηκε από 11/05/2021 έως και 15/07/2021.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης που εντάσσεται στο Μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης ανέρχεται σε 37 εκατ. €  

 

Μέσω της Δράσης 4.1.2. θα ενισχυθούν επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων γεωτρήσεις, δεξαμενές, εξοπλισμό για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης  μέσω φωτοβολταικών συστημάτων , ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας κ.α.

 

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα αγροτών.

 

Δείτε συνοπτικά τα κύρια σημεία του χρηματοδοτικού εργαλείου που αφορά στην Εξοικονόμιση Ύδατος.