ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΗΝΑΣ

 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ        

 

(Το πρόγραμμα με μια ματιά)

 

Προκηρύχτηκε δράση για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει των αρχών ενεργειακής απόδοσης και βιοκλιματικού σχεδιασμού (Athens Business Green Toolkit).

 

Στόχος της δράσης είναι να προκύψουν εγκαταστάσεις επιχειρήσεων που θα καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια, θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, θα προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια και άνεση στους χρήστες, θα ενσωματώνουν σύγχρονα στοιχεία λειτουργίας με αξιοποίηση της καινοτομίας, θα εξασφαλίζουν βελτιωμένες εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας, και συγχρόνως θα προάγουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος συνολικά.

 

 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η δράση θα υλοποιηθεί στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπως έχει προσδιορισθεί ως περιοχή παρέμβασης στην εγκεκριμένη ΟΧΕ ΣΒΑΑ της Αθήνας. Έχει δημοσιευτεί ο σχετικός χάρτης της περιοχής παρέμβασης.

 

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρήσεις οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
 2. διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑ∆ επένδυσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.
 3. κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός].

 

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό από 5.000€ έως 30.000€.

 

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 18 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.

 

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 2.300.000,00€. Ο ΕΦΔ ΕΑΤΑ δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης έως το ποσό των 5.000.000€.

 

 1. ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ένταση της ενίσχυσης προσδιορίζεται σε 80% επιδότηση για τις επιλέξιμες δαπάνες, ήτοι μέγιστο ποσό ενίσχυσης τις 24.000,00€.

 

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής (20%), ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και δάνειο.

 

Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου.

 

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται το διάστημα από 05/05/2021 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 06/08/2021 ώρα 15:00.

 

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

 

 

 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης: 05/05/2021.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες.

 1. Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας
 2. Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του περιβάλλοντος
 3. Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001)
 4. Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου

 

Ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να είναι η έδρα της επιχείρησης ή/και υποκατάστημα αυτής, εφόσον το σημείο υλοποίησης της επένδυσης ανήκει στην περιοχή παρέμβασης της δράσης.

 

Οι κτιριακές επεμβάσεις μπορούν να υλοποιηθούν είτε σε ιδιόκτητο είτε σε μισθωμένο χώρο με μισθωτήριο συμβόλαιο διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) ετών από την ημέρα έκδοσης της Απόφασης Ένταξης του έργου.