ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ

Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Ν.4887 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 16/04.02.2022)

 

Ψηφίστηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος με αντικείμενο τη θέσπιση καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων.

Ως καθεστώτα ενίσχυσης ορίστηκαν τα παρακάτω:

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων,
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων,
 3. Νέο Επιχειρείν,
 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία,
 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια,
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα,
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια,
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων,
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού,
 11. Μεγάλες επενδύσεις,
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας,
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιευτούν αναλυτικές προκηρύξεις για τα επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων.

 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στον αναπτυξιακό νόμο, δύνανται να αφορούν είτε σε ίδρυση νέας μονάδας είτε σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας είτε σε εκσυγχρονισμό, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας.

Οι ενισχύσεις λειτουργούν ως κίνητρο και δεν παρέχονται για δραστηριότητες, τις οποίες θα ανέπτυσσε ούτως ή άλλως ο δικαιούχος, ακόμη και αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ακόλουθες νομικές μορφές επιχειρήσεων :

 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις
 • Ατομικές επιχειρήσεις – με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού 200.000€ και μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία».

 

 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ο δικαιούχος μπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες του επενδυτικού σχεδίου μόνο μετά την υποβολή της γραπτής αίτησης υπαγωγής του σε καθεστώς ενίσχυσης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες.

1. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων:

 Α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, όπως:

α) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων, β) η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, γ) τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, δ) οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως:

Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

Γ. μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας:

Το μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περ. Α & Β..

2. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων:

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης, επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος, κ.ά..

 

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο διενεργείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.). Τα καθεστώτα ενίσχυσης θα προκηρύσσονται σε σταθερό ετήσιο κύκλο και σε αυτές τις προκηρύξεις θα ορίζεται η διάρκεια του καθεστώτος και των κύκλων υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.

Στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο εισάγονται ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, με την αξιολόγηση εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος για τις περιπτώσεις συγκριτικής αξιολόγησης ή εντός τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η διάρκεια αξιολόγησης υπερβεί τα χρονικά αυτά όρια, ο έλεγχος ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκωτό- ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών – Λογιστών, ο οποίος οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο εντός οκτώ (8) ημερών.

Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης, η προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης θα γίνεται άπαξ ετησίως. Στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης, οι προκηρύξεις κάθε καθεστώτος γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατ’ έτος με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεις (3) μήνες, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης.

 

 1. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 • για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ,
 • για μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)ευρώ,
 • για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,
 • για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
 • για συνεταιρισμούς Κοιν,Σ.Επ, Ομάδες Παραγωγών κ.λπ., στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

 

 1. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό της ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης δικαιούχου και την Περιφέρεια όπου βρίσκεται ο τόπος εγκατάστασης. Κυμαίνεται από 15% έως και 75% και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Περιφέρεια *

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

50%

60%

70%

Κεντρικής Μακεδονίας

50%

60%

70%

Δυτικής Μακεδονίας

40%

50%

60%

Ηπείρου

50%

60%

70%

Θεσσαλίας

50%

60%

70%

Στερεάς Ελλάδας

40%

50%

60%

Ιονίων Νήσων

40%

50%

60%

Δυτικής Ελλάδας

50%

60%

70%

Πελοποννήσου

40%

50%

60%

Αττικής (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ )

15%

25%

35%

Αττικής (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΝΗΣΟΙ)

25%

35%

45%

Βορείου Αιγαίου

50%

60%

70%

Νοτίου Αιγαίου

30%

40%

50%

Κρήτης

40%

50%

60%

* Στις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτ.Μακεδονίας, τους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας, καθώς και σε τμήματα των Περιφερειών Βορ. Αιγαίου, Νοτ. Αιγαίου και Κρήτης τα αναφερόμενα ποσοστά ενίσχυσης,

θα προσαυξάνονται κατά 10% για τις περιοχές ΣΔΑΜ. Ειδικά για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ποσοστό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά το 75%.